Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

A Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék rövid története

A tanszék az 1872-ben alapított Vaskohászattani Tanszékből vált ki 1923-ban Tüzeléstani és Anyagvizsgálati Tanszék néven. Tanárai is 1923-ig megegyeznek a Vaskohászattani Tanszékéivel. Felsőfokú tüzeléstani oktatás azonban már egyetemünk jogelődjénél a Selmecbányai Akadémián 1763-tól folyik, eredetileg az Ásványtani-kémiai-kohászati Tanszék gondozásában A tüzeléstan oktatása szempontjából kiemelhető Kerpely Antal, majd Sóltz Vilmos szerepe, akik a vaskohászaton belül oktatták a hőtechnikai, tüzeléstani ismereteket az 1800-as évek második felében.

Az önálló tanszékké válás folyamatában jelentős időszak volt az 1901-19. közötti idő, amikor Barlai Béla mint a Vaskohászattani Tanszék akkori vezetője terjedelmében és tartalmában egyaránt jelentősen fejlesztette a tüzeléstan oktatását. Az általa létrehozott vaskohászati kísérleti laboratóriumban helyet kapott számos tüzeléstani berendezés, amelyek a gyakorlati oktatás szerves részeit biztosították. Elméleti vonatkozásban maradandót alkotott az 1912-ben megjelent 380 oldalas "Tüzeléstan" című könyvével, amely az első magyar nyelvű tankönyv volt a szakterületen, és a hazai tüzeléstan oktatás alapja lett. 1919-ben a tanszék Sopronba költözött, vezetését Balázs István vette át. Az 1923. évi reform tette lehetővé, hogy az önálló Tüzeléstani és Anyagvizsgálati Tanszék kiváljon a Vaskohászattani Tanszékből Balázs István vezetésével. A tanszék ezekben az időkben eléggé heterogén volt. Balázs István 1936-ban nyugalomba vonult és a tanszék vezetésére Diószeghy Dániel kapott megbízást. Ez időben szűnt meg a Tüzeléstani és Anyagvizsgálati Tanszék heterogén jellege, és bár 1948-ig még a régi nevet viselte, lényegében csak tüzeléstani irányú tárgyakkal foglalkozó tanszékké vált.

A közoktatásügyi miniszter 1951-ben kelt, 1404-D 158-a/1951. számú rendelete értelmében a kohómérnökképzést, s így a többi tanszékkel együtt a Tüzeléstani Tanszéket is az újonnan alapított Nehézipari Műszaki Egyetemre, Miskolcra helyezte át. Az áttelepített tanszék néhány évi ideiglenes elhelyezés után 1955-ben került mai helyére, az egyetem B/1 épületének IV. emeletére. Itt az oktató- és tudományos kutatómunkához 250 m2 alapterületen lehetett laboratóriumokat fejleszteni. A Barlai Béla tervei alapján épült laboratóriumot tüzelőanyagokat vizsgáló résszel, kemenceszobával, stb. is felszerelték. Fokozotosan nőtt a tanszék oktatói létszáma az egyre nagyobb hallgatói létszám és szélesedő oktatási feladatok megoldására. 1980-ra - túlnyomórészt a tanszéki kutatómunkákból finanszírozva - elkészült a korszerű, 180 m2 alapterületű kemencecsarnok.

Diószeghy Dániel vezetésével 1958-ban létrejött a Kohó- és Gépipari Minisztérium Hőtechnikai Állomása, mely 1963-tól KGM Tüzeléstechnikai Kutatóintézet (TÜKI) néven a mai Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Rt jogelődje. A TÜKI tudományosan minősített szakembereire alapozva 1993-ban megszületett az Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék, mely a Tüzeléstani Tanszékkel együtt az újonnan létrehozott Hőenergiagazdálkodási Intézetet alkotta. Az Intézetet 1996-ig Bíró Attila, 1996-2004 között Szűcs István vezette. 2004-ben a Műszaki Anyagtudományi Kar a finanszírozási hiányosságok miatt kikényszerített szerkezeti változásának következtében minden intézet, így a Hőenergiagazdálkodási Intézet is megszűnt. A Kar több tanszéket összevont, az új nevén Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék azonban - a művelt szakterület fontosságára tekintettel - sikerrel őrizte meg önállóságát.

1963-ban a Tüzeléstani Tanszék szakember gárdájára alapozva Schulcz Ferenc vezetésével megalakult az Automatika Tanszék. A Tüzeléstani Tanszék 1963-tól aktív résztvevője az eredetileg Antal Boza József és Szaladnya Sándor vezetésével a Gépészmérnöki Kar gondozásában létrehozott szilikátmérnöki képzésnek, majd 1967-től a Bányamérnöki Kar által indított gázmérnök képzésnek.

1974-ben a Tüzeléstani Tanszék oktatói aktívan részt vettek az akkori Fizikai Kémiai Tanszék által létrehozott és Berecz Endre által irányított környezetvédelmi szakmérnöki szak tantervének és oktatási anyagának kialakításában.

1978-ban Farkas Ottóné és Mikó József irányításával létrejött az ipari kemencék szakmérnöki szak. Az oktatás aktuális tananyagát, struktúráját a tanszéki kollektíva dolgozta ki, a szak oktatását jelenleg is a Tanszék gondozza.

A miskolci működéstől kezdve a nappali mellett részt vett az esti tagozati oktatásban és részt vállalt a mérnöktovábbképzésben is. Miskolcon rendszeressé váltak a megyei és a távolabbi kohászati üzemekben lebonyolított hallgatói gyakorlatok, amelyek nagy részét a tanszék szervezte és irányította. A Tanszék jelenleg is részt vesz mindhárom műszaki kar (Gépészmérnöki, Műszaki Anyagtudományi és Műszaki Földtudományi) hallgatóinak oktatásában és ipari tüzeléstechnikához kapcsolódó eredeti profilját (tüzeléstan, kemencék, kazánok, tűzálló anyagok) az 1980-as évek végén környezetvédelmi, általános és alternatív energiahordozói témakörökkel bővítette.

Az elmúlt évtized főbb oktatási és kutatási területei:
  • hőenergia-gazdálkodás, energiahordozók
  • tüzeléstan, hőtan
  • ipari kemencék és kazánok
  • levegőtisztaság-védelem
  • tűzállóanyagok
A Tanszék vezetői:
vissza fel