Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English
dipltudnivalok

A Tüzeléstani és Hőenergia Tanszéken készülő diplomatervek elkészítésével és a záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet
Tanulmányi és vizsgaszabályzat
Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó melléklete alapjánA diplomamunka és a szakdolgozat
Ad. 64.§ (1)-(8) bekezdések – KSz. 20.


(1) A Műszaki Anyagtudományi Karon az anyagmérnöki alapképzésben résztvevő hallgatóknak Szakdolgozatot, az anyagmérnök és kohómérnök mesterképzésben résztvevő hallgatóknak Diplomamunkát kell készíteni.

(2) A Diplomamunka tárgyának kapcsolódnia kell a szakirányos és/vagy kiegészítő szakirányos tantervhez kötődő gyakorlati feladathoz.

(3) Amennyiben egy képzési formában a szakirányok súlya azonos, (például a szakirányos BSc. képzés esetén) a Szakdolgozat kiírásokban csak egy szakirányhoz kapcsolódó feladatot kell meghatározni.

(4) A Szakdolgozat készítésének célja a tananyag szakmai elmélyítése, a hallgató által választott szakirány egy területének mélyebb megértése, elsajátítása. A Diplomamunkával szemben támasztott további alapkövetelmény, hogy a dolgozat tartalmazzon a hallgató által önállóan elvégzett mérést, kutatást, amelynek eredményeit a hallgató dolgozatában köteles feldolgozni és abból önállóan következtetést levonni.

(5) A kar hallgatói számára diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot a szakirány vezetők jóváhagyása mellett a Műszaki Anyagtudományi Kar Intézetei (bármelyike) valamint a ME Gépészmérnöki Karának Mechanikai Technológiai Tanszéke és Vegyipari Gépek Tanszéke hirdethet meg. A diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot a tanszékek a diplomatervezést megelőző félév regisztrációs hetében készítik el teljes szövegezésben. Egy tanszék tetszőleges számú diplomamunka feladatot hirdethet meg, de minimálisan annyi kihirdetése szükséges, amennyi hallgatója az adott tanszékhez kapcsolódó szakiránynak van. A meghirdetést az intézeti hirdetőtáblákon írásban is ki kell függeszteni.

(6) A hallgató részt vehet a diplomaterv vagy szakdolgozat ipari partnerének kiválasztásában, így segítheti későbbi munkavállalását.

(7) A meghirdetett szakdolgozati vagy diplomamunka feladatok közül a hallgató választ a képzésének és szakirányú képzettségének megfelelően. A hallgatónak 4 hét áll rendelkezésre a választásra. Amennyiben a rendelkezésére álló időn belül ezt nem teszi meg, akkor a következő diplomatervező féléve passzív félévvé válik.

(8) A diplomamunka feladatok személyre történő kiírásának előfeltétele az, hogy a hallgató a dolgozatírást megelőző félévben a tanszékvezetőtől/intézetigazgatótól kérje ezt. A Szakdolgozat/Diplomamunka felvételének további feltétele, hogy a hallgató teljesítse a tantárgyi követelményrendszert, továbbá az adott félév elején rendelkezzen BSc. képzés esetén összesen legalább 135 kreditponttal, MSc képzés esetén legalább 60 kreditponttal.

(9) A diplomamunka/szakdolgozat témáknak a hallgatókhoz rendelését hallgatói kérelmek alapján a tanszékvezetők/intézetigazgatók végzik. A tanszékektől beérkező információk alapján a tanulmányi referens a kiírásokat összesíti, és előterjesztést tesz a Kari Tanács számára. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, a diplomaterv témáját, az iparvállalat megnevezését (ha van), a konzulensek nevét (tanszéki/intézeti konzulens, ipari konzulens). A Kari Tanácsülés a névre szóló diplomamunka és szakdolgozat feladatokat a dolgozatírást megelőző szemeszter 4-10. hetében megtartott Kari Tanácsülésén tárgyalja. A Kari Tanács a személyre szóló feladatokat elfogadja, vagy módosítja, majd a hallgatóság számára a kiadást engedélyezi.

(10) A képzés utolsó diplomamunka vagy szakdolgozatíró félévére történő beiratkozás feltétele az előző félév lezárásán túl a szükséges kreditpontok megléte valamint az, hogy a hallgató rendelkezzen érvényes Szakdolgozat/Diplomamunka kiírással. A kiírt diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot az Intézetigazgató adja ki és gondoskodik az abban szereplő feladatok végrehajthatóságáról. A diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot nyomtatott formában kell a hallgató számára átadni, legkésőbb a dolgozatkészítést megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó hetében. A diplomamunka átadás-átvételéről a diplomaterv feladatot kiíró tanszékvezetők/intézetigazgatók gondoskodnak. A hallgató a diplomaterv feladat átvételét elismervényen aláírásával igazolja.

A formai követelmény szerint a diplomamunka vagy szakdolgozat „Feladatkiírásnak” az alábbi tagolásúnak kell lennie:

 • a diplomaterv címe, a hallgató neve
 • a diplomatervben megoldandó feladatok felsorolása
 • az iparvállalat megnevezése (ha van)
 • az ipari konzulens neve (ha van)
 • amennyiben a hallgató kiegészítő szakirányt is hallgatott, a kiegészítő szakirányos feladatrész megnevezése
 • tanszékvezető aláírása, dátum és tanszéki pecsét

(11) A diplomamunka illetve szakdolgozatok leadási határideje a mintatantervek alapján kerül megállapításra. A képzési tanterveknek megfelelően a dolgozatok leadásának pontos időpontja a tanév elején a Miskolci Egyetem honlapján feltüntetett tanulmányi időbeosztásban kerül rögzítésre (az őszi félévben a 48., tavaszi félévben a 18. naptári hét első munkanapja).

(12) Szakdolgozatát/Diplomamunkáját csak az a hallgató adhatja le, akinek legfeljebb 3 tantárgyból van tantárgyi elmaradása.

(13) Nem megfelelő minőségű dolgozat esetén a tanszékvezető a konzulensekkel egyetértésben megtagadhatja a bírálatra bocsátást.

(14) Amennyiben a hallgató nem teljesíti az előírt kreditpontokat (Bsc képzés esetén minimum 195 kreditpontot, Msc képzés esetén minimum 110 kreditpont), úgy szakdolgozata/diplomamunkája védésre nem bocsájtható. A benyújtott diplomamunkák vagy szakdolgozatnak olyan kivitelűnek kell lennie, hogy az alkalmazkodjon a kari hagyományokhoz, oldalai ne legyenek cserélhetőek. A dolgozat elején befűzésre kell, hogy kerüljön a feladat kiírási lapja vagy a megfogalmazott feladatokat is tartalmazó dolgozat kivonata (Absztrakt). A dolgozatot a hallgatónak aláírásával kell hitelesítenie. A beadáshoz szükséges egymással teljesen megegyező példányszám minimálisan 2 db.

(15) A Szakdolgozat/Diplomamunka leadásával egy időben, ha azt titoktartási kötelezettség nem korlátozza, a konzulenssel egyeztetve az írásmű végső formáját elektronikus (PDF) formátumban CD-n vagy DVD-n is mellékelni kell,.

(16) A CD vagy DVD melléklet mellett a hallgatónak további aláírt nyomtatványokat kell csatolnia a Dolgozathoz (lsd. 1. sz Melléklet), mellyel igazolja, hogy a leadott munka a sajátja, ill., amely alapján engedélyezi, hogy az egyetem Könyvtára a leadott elektronikus anyagot archiválhassa és publikálhassa.

(17) Abban az esetben ha a dolgozat témája a témát adó vállaltra nézve bizalmas információt tartalmaz, a Vállalat kérheti a „Bizalmas kezelési szerződés” megkötését, melyet a vállalat képviselője, a diplomadolgozatot/szakdolgozatot gondozó intézet intézetigazgatója és a hallgató ír alá. Ebben az esetben az aláírt szerződés eredeti példányát is be kell kötni a dolgozat első oldalaként. Az titkosított dolgozatokat az Intézetben elzárt helyen kell tartani, és azt sem nyomtatott, sem digitalizált formában nem lehet átadni a Könyvtárnak, sem „harmadik fél” részére. Erről a Hallgatónak is nyilatkoznia kell a Dolgozat mellékleteként csatolt „A szerzői jogok részleges átadásáról szóló nyilatkozatban” megfogalmazott megfelelő szövegrész aláírásával.

(18) Ha a dolgozat nem tartalmaz bizalmas információkat, a Hallgató a Dolgozat mellékleteként csatolt „A szerzői jogok részleges átadásáról szóló nyilatkozat” erre vonatkozó szövegrészének aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szakdolgozat/Diplomadolgozat az Egyetemi Könyvtár részére átadható, annak tartalma nyillvános tárhelyekre feltölthető. Ebben az esetben a Hallgató köteles a Dolgozat tartalmát az Egyetemi Könyvtár által megadott tárhelyre is feltölteni.

(19) A intézetigazgatók/tanszékvezetők, szakirányvezetők, konzulensek és a tanszékvezetők által erre bevont tanszéki szakemberek a benyújtott diplomamunkákat vagy szakdolgozatokat értékelik és minimálisan egy külső szakértővel bíráltatják. A bírálatokat úgy kell bekérni a külső bírálóktól, hogy legyen minimum egy hét időtartam a dolgozat elolvasására és a bírálat elkészítésére. A bíráló munkájának könnyítése céljából a II. számú mellékletként csatolt bírálati szempontokat tartalmazó bíralati lapot kitöltve is elkészíthető a bírálat.

(20) Az írásos bírálatot a hallgatóval (jelölttel) minimálisan három nappal a diplomavédés előtt meg kell ismertetni azért, hogy a hallgató a dolgozat védésére felkészülhessen. A hallgató dolgozatát a záróvizsga bizottság előtt védi meg. Sikertelen védés esetén a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

(21) A sikeresen megvédett diplomaterv kreditértéke MSC képzésben 20 kreditpont, BSc képzésben a szakdolgozat kreditértéke 15 kreditpont.

(22) Sikertelen szakdolgozat vagy diplomamunka készítés esetén a hallgatónak új feladatot lehet választani a következő tanévi meghirdetett feladatok közül.

A záróvizsga
Ad. 65.§ (1)-(12) bekezdései – KSz. 21.

(1) A Műszaki Anyagtudományi Karon a záróvizsga időszak minden év december vagy január és/vagy június hónapja. A pót-záróvizsga időszakot a kar dékánja írhat ki.

(2) Az a hallgató, aki nem rendelkezik egy idegen nyelvből legalább középfokú  nyelvvizsgával, az egyéb követelmények megléte esetén záróvizsgát ugyan tehet, de diplomát egyetlen szakon sem kaphat.


ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSÉHEZ
I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az anyagmérnöki alapképzésben résztvevő hallgatóknak szakdolgozatot/diplomamunkát kell készíteni. A szakdolgozat célja a tananyag szakmai elmélyítése, a hallgató által választott szakirány egy területének mélyebb megértése, elsajátítása. A Diplomamunkával szemben támasztott további alapkövetelmény, hogy a dolgozat tartalmazzon a hallgató által önállóan elvégzett mérést, kutatást, amelynek eredményeit a hallgató dolgozatában köteles feldolgozni és abból önállóan következtetést levonni.

1.1. A szakdolgozat/diplomamunka témáját a tanszékek határozzák meg, amelyből a hallgató választhat. A hallgató önálló kezdeményezésű témáját kérelmezés és egyeztetés után a tanszék hagyja jóvá.

1.2. A tanszékek a szakdolgozat/diplomamunka témákat nyilvánosságra hozzák (kivéve, ha a téma nem titoktartásra kötelezett).

1.3. A hallgatók a kiválasztott témát a tanszéken bejegyeztetik.

1.4. A tanszék a szakdolgozat/diplomamunka készítéséhez konzulenst/konzulenseket jelöl ki.

1.5. A hallgatók által a tanszékeken kiválasztott szakdolgozati témákat a Műszaki Anyagtudományi Kar Kari Tanácsa hagyja jóvá.

1.6. A hallgató a konzulens véleményének folyamatos kikérésével megírja a kéziratot. A szakdolgozatírás félévében kötelező minimum 6 konzultációs alkalmon való részvételről a konzulens igazolást állít ki.  

1.7 A hallgató az előírt formában a kijelölt határidőre (a Miskolci Egyetem Szenátusa által meghatározott féléves ütemterv szerint) 2 példányban a tanszéken adja le szakdolgozatát. A szakdolgozat/diplomamunka leadásának feltétele a kitöltött és a konzulenssel aláíratott Intézeti igazoló lap.

1.8. A szakdolgozat/diplomamunka leadásakor CD/DVD-n az írásmű végső formáját (a konzulenssel egyeztetve) elektronikus (PDF) formátumban, az egyetemi könyvtár részére mellékelni kell (kivétel a titoktartási megállaodással rendelkező dolgozatot). A CD melléklet mellett a hallgatónak le kell adni kettő nyomtatványt, Az egyikben aláírásával igazolja, hogy a leadott munka a sajátja, a másikban az egyetem könyvtárának engedélyezi, hogy a leadott elektronikus anyagot archiválja és publikálja (vagy titoktartás esetén a dolgozat nem adható át a Könyvtárnak)


II. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK


2.1 A hallgatónak – a konzulens irányításával – önállóan kell elkészítenie a szakdolgozatot.

2.2 A szakdolgozatból tűnjön ki a hallgató előkészítő, feldolgozó munkája, szintetizáló képessége. A hallgató a szakdolgozatban mutassa be azon képességét, hogy a tanulmányai során, valamint a tématerület szakirodalmának egyéni feldolgozása után megszerzett alapokra, a gyakorlatban is tud építkezni.

2.3. A Diplomamunkával szemben támasztott további követelmény, hogy a hallgató

ismerje és dolgozza fel a kutatási témájához kapcsolódó nemzetközi  szakirodalmat, tűnjön ki a dolgozatból hogy a hallgató képes egyéni kutatások/mérések elvégzésére, következtetések levonására, ami alapján a szakterületen hasznosítható javaslatot is meg kell fogalmaznia.

2.4. A Szakdolgozat/Diplomamunkajavasolt részei:

 • Címlap
 • Bizalmas kezelési szerződés (ha szükséges)
 • Hallgatói igazolás saját munkáról
 • Szerzői jogok részleges átadásáról szóló igazolás
 • Köszönetnyilvánítás
 • Feladatkiírás (Az intézetigazgató dönt arról, hogy szükséges-e befűzni a Feladatkiírást a Dolgozatba)
 • Tartalomjegyzék
 • Absztrakt (legalább fél oldalas, maximum 1 oldalas összefoglaló a dolgozatról)
 • Bevezetés
 • Irodalmi áttekintés
 • Érdemi rész/Kísérleti rész
 • Eredmények, következtetések
 • Összefoglalás
 • Irodalomjegyzék
 • Mellékletek

2.5. A Szakdolgozat terjedelme minimum 40 oldal, maximum 50 oldal (nem számolva a mellékleteket). A Diplomamunka terjedelme minimum 50 oldal, maximum 60 oldal (nem számolva a mellékleteket).

2.6. A Szakdolgozat/Diplomamunka igényes stílusban, a magyar nyelv és a szaknyelv szabályainak betartásával legyen megfogalmazva.III. FORMAI KÖVETELMÉNYEK


Eredményes diplomamunkát és sikeres záróvizsgát kívánunk!

Jó szerencsét!

vissza fel