Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék által konzultált diplomatervek, szakdolgozatok 1954-től 
1954
Péntek István  LKM hőenergia-gazdálkodásának felmérése, teljesítmény vizsgálati módszer a Martinacél-műben, Durvahengerműben és Kovácsüzemben. 
  
1969
Kecskeméti Mihály  Monoblokk-kerék (tömbkerék) gyártó üzem tervezése. 
Kovács János  Egy épület központi fűtését szolgáló kazánjainak huzatszabályozási megoldásai. 
     
1970   
Csermely Péter  TÜKI blokk gázégő tüzeléstechnikai paramétereinek meghatározása. 
Nagy Zoltán  Ventillációs levegő ellátású kazán-gázégető zaj jelenségére vonatkozó mérések és értékelés. 
Kígyós József  Párhuzamos gáz- levegő sugarú földgázégő lángjának vizsgálata. 
Papp József  Laboratóriumi modell mérés és értékelés egy gazolinüzemű H 303 típusú csőkemence áramlástani viszonyairól. 
     
1971   
Barabás Ferenc  Az LKM félfolytatólagos középhengerműve alapanyag-tároló és előkészítő terének, valamint kemenceparkjának korszerűsítési terve, alapul véve évi 350 ezer Mp készárutermelést. 
Iracska Ferenc  Mészszegény agyag maximális száradási ütemének meghatározása optimális építőelem konstrukciók feltétele mellett. 
Mátó Gyula  Téglaipari szárítórendszerek összehasonlító elemzése különös tekintettel a mályi alapanyagra épülő termékek száradási tulajdonságaira. 
Katolics András  Nagy térfogatsúlyú mullit korszerű termelésének biztosításához végrehajtandó fejlesztések. 
Jékei Péter  Alagútkemence kocsik monolitikus tűzálló bélésében alkalmazható adalékanyagok meghatározása. 
Józsa András  A hódmezővásárhelyi kerámia palakeverék száradási feltételeinek vizsgálata. 
Farkas Zoltán  Egy földgáz fogadóállomás építésére tervkészítés, minősítő vizsgálatok elvégzése az érvényes hazai előírások figyelembevételével. 
Mohos Zsolt  Egy B4R és egy B4H típusú földgázégő lángjának vizsgálata és a lángjellemzők számszerű értékelése. 
     
1972   
Szilágyi Zsombor  A földgáz lángtechnikai paraméterei és inert-tartalma közötti összefüggés vizsgálata nagy inert-tartalmú - konkrétan a kardoskúti földgázok esetében. 
Apró Zoltán  Egy gazolinleválasztó telep hőigényét biztosító olajmelegítő csőkemence tervezése, panelégős csőkemence méretezése. 
Berta József  Egy 100.000 m3/nap kapacitású földgázalapú városi gázelőállító gázmű tervezése. 
Balázs Erika  Az izzítótér gázközegének hatása durvakerámiai alapanyagra felvitt mázak minőségére. 
László István  Az izzítótér gázközegének hatása a félporcelán mázak színére, kromatográfiás vizsgálat. 
Kriston Árpád  Durvakerámiai idomok bikerámikus formázással és szórásos eljárással történő színezésének összehasonlító vizsgálata. 
Kramcsek Endre  Vegyipari hulladékok eltüzelésére szolgáló berendezés kiválasztása és elvi vázlatának elkészítése, különös tekintettel valamennyi halmazállapotú járulékos anyag együttes eltüzelésére. 
Csurilla Imre  Tatabányai olvasztott szilikát-műkő temoerálására szolgáló kemence tervezése. 
     
1973   
Kurucz Balázs  A Csepeli Csőgyár nagyhengersori alapanyag-tároló és előkészítő terének, valamint kemencéjének korszerűsítési tervének elkészítése. Új csőgyártási technológia bevezetésére javaslat évi 100.000 Mp készárutermelést figyelembe véve. 
Hernádi László  Barnaszén félkoksz előállításának vizsgálata ismert, korszerű technológiák alapján 
Pákh László  A DV Lőrinci Hengermű alapanyag-tároló és előkészítő tere, valamint kemenceparkja korszerűsítési tervének elkészítése, figyelembe véve a 170.000 Mp készárutermelést. 
Nagy István  Alumíniumolvasztó kádkemence tervezése. 6,5 t/óra teljesítményű, kohóalumínium és alumíniumhulladék olvasztására szolgáló, földgáztüzelésű kádkemence terve és a hozzátartozó tüzelési rendszer. A kemence fajlagos műszaki és gazdasági mutatói. Alumíniumolvasztó kádkemence tervezésének matematikai modellje. 
Duró László  Kihúzható fenekű kovácskemence tűzálló blokkokból történő falazásának építési terve. 
Lukács Imre  Az Ózdi Kohászati Üzemek Erőmű VIII. számú B.W. kazán alternatív tüzelésének terve. 
Sárosi Margit  Műhelycsarnok fűtésének terve földgáztüzelésű infrasugárzó készülékekkel. 
Csánky László  Mélykemence alternatív tüzelésre való átállítása. 
Vojtkó Péter  Tolókemence földgáztüzelésre való átállítása. 
Benkő Rózsa  Áramlási és hőátadási viszonyok vizsgálata alagútrendszerű kemence betétrakományában. 
Csiga Máris  Izotermikus tartományok kialakulásának vizsgálata szabad és zárt felületű száradási feltételek között. 
Erdélyi Tibor  Hidratációra hajlamos anyagok zsugorfóliás védelme különös tekintettel nehéz polietilén zsugorfólia alkalmazására. 
Forrai János  Tunnel-effektus tartományának elmozdulása különböző tüzelési feltételek között. 
Gyimesi Ernő  Átmeneti réteg képződése és hatása az alaptest fizikai tulajdonságaira. 
Haraszti György  Hőcserefolyamatok vizsgálata Humboldt-rendszerű hőcserélőben, különös tekintettel a hatásfok növelése lehetőségeire. 
Hosszu Attila  Kombinált hőcserélőrendszer elméleti felépítése és legjobb hatásfokú sugárzásos, illetve konvektív hőcsere követelményei szerint. 
Kalocsai Éva  Bikerámiai lapok előállítása félszáraz sajtolás útján. 
Kerekes István  Döngölő tömörítés ladelit, ill. hozzá hasonló hazai keverék alkalmazásánál. 
Muraközi Erzsébet  Forgódobos és fluidizációs szárítók hőtechnikai összehasonlítása. 
Porcs Ilona  Durvakerámiai szárítóberendezések hőhordozó közegeinek előállítási lehetősége adott technológiai feltételek között. 
Szalai Rudolf  1 millió t/év kapacitású 500-as portlandcementet előállító cementgyár tervezése. 
Szalkó József  Üvegolvasztás fajlagos melegszükségletének csökkentési lehetőségei. 
Szőke Balázs  Dolomit zsugorítási fokának hatása a hidratációra való hajlam csökkentésére és szerves kötőanyaggal történő préselésére. 
Dobos Miklós  Durvakerámiai idomok hő- és anyagátadási folyamatának vizsgálata agyag és vízelvonó közeg rendszerében. 
Magyar Zoltán  Durvakerámiai idomok gyors szárítási feltételeinek vizsgálata vízgőzdepressziós hártyával történő bevonás esetén. 
Simon Gyula  Műanyagkötésű szigetelőanyagok előállításának lehetősége duzzasztott perlit és diatomapala felhasználásával. 
     
1974   
Ivancsó Katalin  Nagyhőmérsékletű forgódobos kemence fő tervezési paramétereinek meghatározása a technológiai követelmények szerint. 
Kecskés Györgyi  Bikerámiai réteg létrehozása két nagyhőmérsékletű oxidréteg határfelületén. 
Lefler József  Üvegkeverék olvasztás előtti előkészítése. 
Merkly Belus József  Téglagyári csatornaszárító hőellátó rendszerének tervezése. 
Nagy Alfréd  10 millió db/év hornyolt cserép és 0,5 millió db/év kúpcserép kapacitású automatizált durvakerámiai üzem tervezése. 
Rémiás Anna  Durvakerámiai idomok zsugorodás és belső nedvességeloszlás vizsgálata szabad és zárt felületű száradási feltételek között a szárítási idő függvényében. 
Szendy Pál  400 t/év kapacitású fehér öblösüveget gyártó üveggyár keverőüzemének tervezése. 
Szilágyi Ildikó  Korszerű bázikus tűzállóanyagok fejlesztési irányvonala, különös tekintettel a hidratációra való hajlamra. 
Számadó Ferenc  Külföldön alkalmazott legkorszerűbb dolomittégla gyártási technológiák elemzése és laboratóriumi kísérletek a hazai körülmények között megvalósítható gyártástechnológia kidolgozására. 
Vavrek László  Egy ipari hőkezelő üzem kemencéinek átállítása kevertgázról földgázra. 
Vámos Dénes  Egy agyagszárító kemence földgáz-olaj alternatív tüzelésű rendszere. 
Haller Miklós  Egy nagyolvasztó forrószél-ellátásának teljesítmény növelése. 
Hajnal János  Földgáz póttüzelésű sugárzó-kémény rekuperátoros kupolókemence hőmunkájának vizsgálata. 
Kalló Marianna  Elemző összefoglalás és értékelés az öntödei kupoló kemencék tűzálló anyagairól, különös tekintettel az idomtéglából készült falazat és a monolitikus bélés műszaki, valamint gazdasági összehasonlítására. 
Kandó László  Egy nehéz, nagy darabokat gyártó kovácsüzem melegítő berendezéseinek tervezése. 
Kedves Lajos  A konvektív hőátadás szerepe és részesedésének növelése közvetlen tüzelésű hőkezelő kemencében. 
Szaniszló Miklós  Külön telepített, kombinált sugárzó rekuperátorral üzemelő forrószeles kupolókemence hőtechnikai munkájának vizsgálata. 
     
1975   
Devecsai János  A Dunai Vasműbe telepítendő 100 t kapacitású LD konverter terve. 
Gulácsy János  Hengerelt csapágyacél rudak egyenletes melegedésének feltételei gáztüzelésű izzítókemencében. 
Kiss Rigó János  Előmelegített acélhulladékkal dolgozó ívfényes elektrokemence terve. 
Lippai János  Az Ózdi Kohászati Üzemek acélműjének egyik földgáz-olaj vegyes tüzelésű kemencéjének vizsgálata, tüzeléstani és energetikai szempontból, külön kitérve az üst földgáztüzelésű fűtőberendezésére. 
Pallaghy Barnabás  Az ÓKÜ VIII. hrsz-ú kazán kapacitásnövelésének lehetőségeinek vizsgálata. 
Vasvári Éva  Egy AX1R típusú földgázégő lángjának az égő beállítási feltételeitől függő konvektív és sugárzásos hőátadási viszonyainak vizsgálata. 
Dobos István  Tűzállóbetonok hőöregedésének vizsgálata. 
Hiripi András  Szabadszárításra érzékeny durvakerámiai építőelemek szárítási ütemének gyorsítása adott technológiai feltételek között. 
Lénárt Győző  Erőműi meddőhányók építőanyagként történő felhasználása különös tekintettel a környezetvédelmi szempontokra. 
Zsótér Mária  Zománcozás előtti felület előkészítés és zománcfelviteli mód kidolgozása. 
     
1976   
Budaházi László  Hengerműi tolókemence teljesítménynövelési lehetőségeinek vizsgálata. 
Pálházi István  A Tiszai Vegyi Kombinát Öntödei Üzemébe telepítendő 3 t kapacitású ívfényes elektrokemence tervezése. 
Kovásznai László  A barátság II. kőolajvezeték fényeslitkei fogadóállomásán épült olajtüzelésű gőzkazán tüzelési és biztonságtechnikai rendszerének vizsgálata, energiatakarékossági javaslat. 
Bredács Anna  Máz és mátrix közötti kötés vizsgálata eltérő hőkezelési feltételek között. 
Klima Zsuzsanna  480 000 m2/év kapacitású padlóburkoló lapot gyártó üzem tervezése. 
H. Kovács József  Tűzállóbeton szilárdságának adalékanyagokkal történő javítása az átmeneti kötés szakaszában. 
Kundrák Anna  Forgódobos szárítók anyagáramlási és hőtechnikai folyamatának vizsgálata. 
Lőrinc Károly  Tűzállóanyag salakolvadékkal szembeni ellenálló képességének vizsgálata. 
Sarkadi Nagy István  Üvegolvasztó kemence tüzelési vizsgálata és korszerűsítése. 
Závorszky Margit  Gyorségetés feltételeinek vizsgálata a durvakerámia iparban. 
     
1977   
Torkos Margit  Rekuperatív üvegipari kádkemence hatásfokjavításának vizsgálata. 
Balogh Imre  A Lenin Kohászati Művekbe telepítendő mágneses keverővel ellátott bázikus bélésű 50 t kapacitású ívfényes elektrokemence tervezése. 
Bodzsár János  A Miskolci Üveggyár IV. sz. kereszttüzelésű üvegolvasztó kádkemencéjénél a hőtechnikai viszonyok javítása. 
Büdi Ferenc  Oxigénes konverterben felhasznált hulladékmennyiség növelése. 
Kárpáti János  Golyóscsapágy-acélok dekarbonizáció-mentes lágyítására szolgáló kemence tervezése. 
Koppány György  Hengerműi tolókemence hőmunkájának analóg számítógépes vizsgálata. 
Tóth Sándor  A cementált rétegvastagság és a hevítési idő összefüggésének vizsgálata védőgázas hőkezelő kemencében. 
Litkei Éva  A Tiszai Vegyi Kombinát Olefingyára hőhasznosító kazánja hőtani és tüzeléstani munkájának számításos ellenőrzése. 
Ladányi Judit  A Tiszai Vegyi Kombinát Olefingyára benzin elbontására szolgáló csőkemence hőtani és tüzeléstani ellenőrző számítása. 
Harsányi László  Egy nagyolvasztói léghevítő fűtésszabályozásának megtervezése változó fűtőértékű gázkeverék figyelembevételével. 
     
1978   
Janik Kálmán  Lenin Kohászati Művek fűtőműi forróvíz kazánjának hőtani munkája. 
Horváth Mihály  Az Inotai Aluminiumkohóban üzemelő Al-ötvözetből készült huzalok hőkezelésére szolgáló kemencék hőtechnikai vizsgálata. 
Soós Sándor  Az Üvegipari Művek Sajószentpéteri Üveggyárában üzemelő üvegolvasztó kádkemencék hőveszteség-forrásainak vizsgálata. 
Sulcz Tamás  Nemesacélhengerműi léptetőgerendás izzítókemence hőtechnikai vizsgálata gyengén és közepesen ötvözött acélokra, a bugaméretek figyelembevételével. 
Szakszon László  Primér füstgáz-hőhasznosítók alkalmazásának hatása kovácskemencék hőteljesítményére és hatásfokára. 
Tircs Imre  ÜM. Orosházi Üveggyár hengerelt síküvegolvasztó kemencéjének hőtechnikai ellenőrző vizsgálata, különös tekintettel a nagy CO2 tartalmú gáz felhasználására. 
Varga Ferenc  Hőátadási viszonyok és a termelhetőség összefüggésének vizsgálata folyamatos vízszintes szalagöntő gépen. 
Csató Ildikó  Siemens-Martin kemence regenerátor rendszerének hőtechnikai vizsgálata. 
Balogh Erzsébet  Üvegipari kemencékből távozó füstgáz hőtartalmának hasznosítása. 
Csomai Zoltán  Szennyvíziszap építőanyagként történő felhasználási lehetőségeinek vizsgálata. 
     
1979   
Pozsonyi Ágnes  A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Szegedi Üzeme I.sz. Gázfeldolgozó Üzemrész két csőkemencéjének hőtani és tüzeléstani vizsgálata. 
Gyerák Tamás  Fűtőanyag-oxigén égők alkalmazása ívfényes elektrokemencében. 
Oláhné Dudás Katalin  7500kVA-os ferroszilicium-gyártó ívfényes kemence szerkezeti és hőtani vizsgálata, hőmérleg alapján. 
Bihon Mária  Öblösüvegolvasztó kemencék hőtechnikai paramétereit befolyásoló tényezők vizsgálata. 
Jakab Miklós  Automatikus gőzérlelés szabályozás a betonelem gyártásban. 
     
1980   
Dratsai Géza  Finomkerámiai alagútkemence hőmunkájának és hőhasznosításának vizsgálata. 
Póta Mátyás  A Csepel Művek Fémműve műszaki adottságai szerint egy, a várható hazai igényeknek megfelelő 20 t/adag termelékenységű földgáztüzelésű rézraffináló forgódobos kemence tervezése. 
Tar Ferenc  A Lenin Kohászati Művek Nemesacél-hengerművében üzemelő Heurtey-típusú 50 t/h teljesítményű, földgáztüzelésű emelőgerendás izzítókemencék füstgáz hőhasznosítási rendszerének vizsgálata és értékelése. 
Hlatki Miklós  A Tiszai Erőmű Vállalat gőzkazánjának működési feltételei és hőtani munkájának vizsgálata. 
Várszegi János  Alternatív működési feltételek mellett a Lenin Kohászati Művek Durvahengerműve füstgázkazánjának tüzelési-hőgazdálkodási munkájának vizsgálata és értékelése. 
     
1981   
Cseresznyené Hadházi Ágnes  Alagút rendszerű, földgáztüzelésű hevítő kemence méretezése és tervezése acéldarabok kovácsolásához, orvosi műszer-gyártási folyamathoz. 
Hodvogner Katalin  Szerszámacélok hőkezelésére alkalmas vákuumkemence típusok ismertetése. A vákuumkemencében végbemenő hőátadási viszonyok elemzése, hőcserefolyamatok matematikai modellje. Melegalakító szerszámok edzésekor a hőmérséklet-eloszlás kiszámítása. 
Szalma István  A Lenin Kohászati Művekben épülő oxigénes konverter hőtani munkájának vizsgálata. 
Szellő Sándor  Egy bázikus acélt gyártó 50 t kapacitású elektromos ívkemence tervezése. 
Molnár Imre  Különféle tűzállóanyag fajtákat égető alagútkemence összehasonlító vizsgálata. 
Farkasné Kun Katalin  Szilikátipari kemencék. Falitégla-gyártás energiafelhasználásának csökkentése különös tekintettel a szilárd tüzelőanyag bekeverés lehetőségeire. 
Farkas Valéria  Szilikátipari gépek. Üvegipari kemencék fekvő és álló rekuperátorainak összehasonlító hőtani vizsgálata. 
     
1982   
Molnár Péter  25-1,0 MW teljesítményhatárokra kétfokozatú automatikus ipari olajégő család tervezése. 
Szoboszlay Magdolna  December 4. Drótművek Huzalmű II. gyáregységében telepített 2108-as jelű hőkezelő kemence tüzeléstani paramétereinek meghatározása, javaslat a fajlagos energiafelhasználás csökkentésére. 
Szántó Márta  A Mecseki szénbányák Kossuth bányaüzemében a lecsapolt metángáz hasznosítási lehetőségének vizsgálata. 
Magera Zsolt  A Hejőcsabai Cement- és Mészművek 3 db 2 MW teljesítményű olajtüzelésű kazánjának földgáztüzelésre való átállításának megtervezése. 
     
1983   
Vámos Mária  Az olefingyár benzinbontó kemencéinek és hőhasznosító kazánjának hőmérlege. 
Csutak István  Az LKM-ben üzemelő Heurtey típusú léptetőgerendás izzítókemence fenékrészének hazai gyártmányú, monolitikus tűzállóanyagból történő kialakítási technológiája. 
Miskolczi József  Kismotor- és Gépgyár Könnyűfém Öntödéjének egy- és kéttégelyes olvasztó kemencéinek korszerűsítő átalakítása. 
Ngo Sz Tuc  A ementklinker égető kemencéknél használatos hűtőrendszerek irodalom alapján történő ismertetése és értékelése. A Cement- és Mészművek Hejőcsabai Gyárában termelő II.sz. forgókemence és hűtő részegységek anyag- és hőmérlegének elkészítése. A bolygóhűtőrendszer hőmunkájának vizsgálatok alapján történő értékelése. 
Nguyen Thanh Hai  Üvegipari kádkemence hőhasznosítási lehetőségeinek összehasonlító vizsgálata. 
Lang Ilona  Üvegolvasztó kemencék regenerátorainak vizsgálata különös tekintettel a tűzállóanyag elhasználódás csökkentésére. 
Tóth Zoltán  Üvegolvasztó kemencék automatikus tüzelésszabályozásának kidolgozása. 
     
1984   
Sándor Csaba  Szilikátipari kemencék. Üvegolvasztó kemencéknél alkalmazott fémrekuperátorok vizsgálata. 
Varga Gyula  Üvegolvasztó kemencék hőtani vizsgálata és tüzelésének optimálása. 
Berta János  Acélműi üstök hazai tűzálló döngölőanyaggal történő bélelési lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel az importmegváltásra. 
Grafjódi István  Huzalpatentírozó kemence hőtechnikai vizsgálata. 
Halász Erzsébet  Nagy inert tartalmú földgázok legfontosabb jellemzőinek meghatározása, ezek alapján ipari fűtőgázként történő felhasználásra való alkalmazás minősítése és egy választott égőszerkezet hatásának vizsgálata a láng jellemzőire. 
Péntek Gabriella  Cserépkályha csempe gyártási folyamatának tüzeléstani vizsgálata az optimális hőfelhasználás meghatározására. 
     
1985   
Kormos Ferenc  Kórházi hulladékok biztonságos megsemmisítésére alkalmas hulladékégető berendezés tervezése. 
Földesi András  A Lenin Kohászati Művek 1.sz. martinkemecéjéhez csatlakozó füstgázkazán gőztermelését stabilizáló tüzelési rendszer megtervezése. 
Bogoly Sándor  Az LKM Fűtőművében üzemelő 9.sz. PTVM-50 típusú földgáztüzelésű forróvízkazánnál a kohógáz tüzelés berendezés műszaki feltételeinek vizsgálata. 
Lévai László  Üvegipari nyersanyag-keverék granulátum hőkezelő kemence tervezése. 
     
1986   
Somodi László  Széntüzelésű téglaégető kemence üzemének vizsgálata racionális hőfelhasználás csökkentése érdekében. 
Lantai Katalin  A Sajószentpéteri Üveggyár 6.sz. U-lángjárású üvegolvasztó kemence, valamint a hozzátartozó üveghűtő hő- és tüzeléstechnikai paramétereit vizsgálta a hatásfok növelése céljából. 
Mura Mészáros Katinka  Napi 250 t olvasztott üveg előállítására alkalmas kereszttüzelésű, regeneratív hőhasznositású fehérüveggyártó kemence tervezése. 
Pelczhoffer László  Földgáztüzelésű síküvegolvasztó kemencébe beépített elektromos pótfűtés hatása az üveg minőségére, a kemence teljesítőképességére és a fajlagos energiafelhasználásra. 
Simon Zoltán:  Az égési levegő oxigéndúsításának alkalmazásának nemzetközi szakirodalom alapján történő áttekintése üvegolvasztó kemencéknél. 
Uram János  A Sajószentpéteri Üveggyár 2. Sz. regeneratív üvegolvasztó kemencéje üzemeltetésének optimális műszaki feltételeire vonatkozó vizsgálat. 
     
1987   
Csányi Lajos  Lemezgrafitos öntöttvas fürdőkádak hőkezelésére és zománcozására telepített kamrás kemencék hőmunkájának vizsgálata. 
Papp Hedvig  Tűzállóanyaghulladék újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálata az OKÜ acélműi csapoló üstjeinek monolitikus bélésénél. 
Proity József  A MOTIM-nál üzemelő Korvisit-32o minőséget olvasztó, billenő rendszerű ívkemence hőtechnikai és konstrukciós jellemzőinek vizsgálata és a kemence kedvezőbb szerkezetére vonatkozó javaslat tétel. 
Harsági János  Kovácsüzem izzítási és hőkezelési technológiájának, valamint izzító berendezéseinek tervezése. 
Csizinszkyné Kathi Csilla  A nagykanizsai hálózati földgázellátásban 1980-tól napjainkig tapasztalt gázminőségi jellemzők alakulásának felmérése és értékelő elemzése. Az ipari kemencék tüzeléstechnikai gyakorlatban megjelenő hatás vizsgálata. 
Dankó Mária  Gázüzemi glikolregeneráló berendezés anyag- és hőforgalmának vizsgálata a hőtechnikai hatásfok növelési lehetőségeinek felderítése céljából. 
     
1988   
Almási Zsolt  A Lenin Kohászati Művek nemesacélhengerműi izzítókemencék hőtechnikai munkájának és energia-megtakarítási lehetőségeinek vizsgálata és értékelése. 
Dancsó Attila  A Lenin Kohászati Művek durvahengerműi mélykemencéinek és füstgázhő-hasznosító kazánjának ellenőrzése mérések és számítások alapján, javaslat tétel a kazán optimális hőhasznosítását lehetővé tevő üzemeltetési feltételek műszaki paramétereire. 
Iványi István  A December 4. Drótművekben üzemelő patentírozó hőkezelő kemencék hőhasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. 
Muhel József  Az Ózdi Kohászati Üzemek Finomhengerművének tüzelő- és hőtechnikai berendezései korszerűsítése. A hengerműi bugahevítés korszerűsítése, a IV. sz. tolókemence korszerűsítésének lehetőségei. 
Skultéti István  Gázégők ellenőrzésének és beállítási módszereinek vizsgálata. 
     
1989   
Ács Tamás  Szénelőkészítő művekben képződő iszapmeddő hasznosítási lehetőségei különös tekintettel a durvakerámia ipar alkalmazhatóságára. 
Kokas Zita  A Dunai Vasmű 2. sz. tolókemencéje komplex hőtechnikai vizsgálata a hőveszteségek csökkentése érdekében. 
Udvardy László  Rekuperátoros gázégő vizsgálata energia-megtakarítás szempontjából. 
Zilinyi István  Olajtüzelésű kazán hőtechnikai vizsgálata (az NME-n). 
     
1991   
Németh László  Gázátadó állomás (Miskolc-Vargahegy, Mezőkövesd) földgázmelegítő melegvizes hőcserélőinek hatásfoka és a kibocsátott füstgáz emissziójának vizsgálata. Javaslatok a működtetés lehetséges javításához. 
Szép János  Komplex tüzeléstani-hőtani vizsgálat a TVM Szolnok nátrium-tripolifosztfát szárító és kalcináló kemencéjén. Javaslat a földgáz-megtakarításra és az optimális üzemeltetésre. 
     
1992     
Boa János  A HCM Rt-ben üzembe helyezett März-kemence és egy aknás kemence hőtani összehasonlító vizsgálata. 
Farkas István  A Szegedi Téglagyár téglaégető alagútkemence működtetési feltételei és hatásfok javítási lehetőségeinek vizsgálata. 
Nagy Zsolt  A DIMAG Rt. Hengermű Kft-ben üzemelő Heurtey-típusú léptetőgerendás kemence hőtechnikai munkájának vizsgálata. 
Szép János  Nátrium-tripolifosztfát szárító és kalcináló kemencék tüzeléstani-hőtani vizsgálata. 
Walter József  Maerz-típusú mészégető kemence üzemeltetési és hőtechnikai paramétereinek vizsgálata. 
     
1993   
Dabi Imre  42 lakás PB gáz ellátása. 
Forrai György  A forgódobos timföldkalcináló kemence tervezése. 
Heizer Márk  Derítőiszap szárítás berendezéseinek eljárástechnikai áttekintése és összehasonlítása. 
Toronyi Zoltán  Szénelőkészítő művekben képződő durvakerámia ipari hasznosítási lehetőségének vizsgálata. 
     
1994   
Eke Edit  Egyedi épületek hőellátását szolgáló kazánoknál a hatásfoknövelés lehetőségeinek vizsgálata. 
Fabók János  Gáztüzelésű kerámiaégető kemence tervezése. 
Ferjancsik Zsombor  Előtolórostélyos biomassza égető-kemence kritikai felülvizsgálata, mérése és egy ehhez kapcsolódó új, magas hőmérsékletű áramlásmérő műszer ismertetése. 
Halasi Mónika  Tűzálló beton első felfűtése közben végbemenő folyamatok vizsgálata. 
Pálinkás József  Földgáztüzelés levegőszennyező gázalkotóinak csökkentése. 
Sevcsik Mónika  A MALÉV energiaforgalmának szerkezeti elemzése. 
Szabó Eleonóra  A földgázfelhasználás minőségi szerkezeti elemzése a délalföldi régióban. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
     
1995   
Bejczi Gábor  Szálas tűzállóanyagok alkalmazása az alumíniumiparban. 
Baranyi Károly  A Salgótarjáni Acélárugyár Kft. kamrás kemenceparkjának energetikai felmérése. 
Drofti Zoltán  HOK 12/12 típusú olajtüzelésű kazánok vizsgálata. 
Galambosi István  Cserépégető alagútkemence hőtani vizsgálata. 
Hajdú Zsolt  Az ipari és kommunális szénhidrogénalapú energiafelhasználás és eszközeinek elemzése. 
Iványi Júlia  Tűzálló betonok száradási folyamatainak vizsgálata. 
Kapéri Gabriella  Gazdaságos tűzálló falszerkezetek tervezése 
Kocsmár Kornél Frigyes  Háztartási gáz térfogatárammérő eszközök vizsgálata. 
Lakatos Domonkos  Mészégető aknáskemence korszerűsítése. 
Németh Szabolcs  NOx képződés vizsgálata acélizzító tolókemencében. 
Nyitrai Imre  Sugárzó fűtőelem áramlástechnikai vizsgálata és konstrukciós optimalizálása. 
Nyeste Katalin  Kemenceterekben fellépő hőátadás vizsgálata matematikai modell segítségével. 
     
1996   
Gárdus Zoltán  Fogtechnikai kerámia hőkezelő vákuum munkaterű, elektromos ellenállásfűtésű kemence tervezése automatikus vezérléssel és szabályozással, valamint adagolással. 
Gyükér Beatrix  Léptetőgerendás izzítókemence korszerűsítése. 
Hacsi Edina  A gázmotoros blokkfűtőművek szerepe a magyarországi távhőellátásban. 
Lasztóczi Ernő  A Diósgyőri Nemesacélhengermű léptetőgerendás, valamint a durvahengermű új tolókemencéjén tüzeléstani-hőtani- és szabályozástechnikai mérő-elemző vizsgálatok. 
Kapros Zoltán  Biomasszák energetikai hasznosítása. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Kertész Márton  Gázfűtésű klímaberendezések alkalmazásának lehetőségei. 
Kovács Andrea  A TVK energiagazdálkodásának szerkezeti elemzése, különös tekintettel az OLEFIN gyár energiafelhasználására. 
Pethe Éva  A száradási tulajdonságok és a szárítási körülmények hatásának vizsgálata durvakerámiai anyagoknál illetve termékeknél. 
Réz István  Nagyhőmérsékletű berendezések optimális falszerkezetének tervezése (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Tímár Milán  Alumínium olvasztókemence hőmunkájának korszerűsítése. 
     
1997   
Csernus Adrienn  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház energiagazdálkodásának szerkezeti elemzése. 
Juhász László  Az ÉMÁSZ Rt. Gyöngyösi üzletigazgatóság villamos energia gazdálkodásának vizsgálata. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Kovács István  Hulladékégető kemence tűzálló falazatának vizsgálata. 
Mészáros Anikó  A Miskolci Fűtőmű Kft. 12 t/h gőztermelésű kazánja tüzelési és tápvíz-előmelegítési rendszerének korszerűsítése. 
Simon István  Sokzónás kristályosító kemence termikus viselkedésének modellezése. (tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
     
1998   
Sándor László  A FVK-1700 tip. forróvízkazán hőtani-tüzeléstani, energetikai vizsgálata. 
Szehofner Rita  A DUNAFERR Rt. érctörömítő multiciklonja leválasztási feltételeinek vizsgálata. 
Szendrői Gábor  Hengerműi izzítókemence hőtani munkájának vizsgálata (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
     
1999   
Bakos György  Klórtartalmú hulladékok égetési lehetőségeinek vizsgálata. 
Baráth Zsuzsanna  A DAM-ESZ Kft. GIB kazánjának műszaki elemzése. 
Fürjész Krisztina  A Drótáru és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Rt. energiagazdálkodásának szerkezeti elemzése. 
Gyimesi Anita  Az ÉMÁSZ Rt. energiagazdálkodásának vizsgálata. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Molnár Péter  Téglaégető alagútkemence hőtani vizsgálata. 
Szepesi Éva  A napenergia termikus hasznosítása. 
Zeke Judit  Regeneratív tüzelőrendszert alkalmazó másodmelegítő bugaizzító kemence vizsgálata. 
     
2000   
Behina József  A „termoolajos blokk” fűtési rendszerének vizsgálata a MOL Rt. Tiszai Olajfinomítóban. 
Hudák Éva  A MOL Rt. Tiszai Finomító hulladékégető kemence hőhasznosítási feltételeinek javítási lehetőségei. 
Koncz Judit  diplomaterv 
Papp Tünde  AES Tisza Hőerőmű kazánjainak környezetvédelmi vizsgálata. 
Rusznák Anita  Másodlagos tüzelőanyagok cement klinker égetésénél történő felhasználása. 
Sallai Zsuzsa  Lángcsöves gőzkazán működésének és a kazánüzem energia felhasználásának elemzése. 
Sinka Kára  Betéthevítéses izzítókemencében pulzáló tüzelés alkalmazása. 
Szemán Gergely  Falazótégla hőszigetelő képességének növelése pórusképző adalékok agyagba történő bekeverésével. 
Szentes Tibor  Fatüzelésű kazán működési feltételei javításának vizsgálata. 
Tóth B. Richárd  Inertes gázok termelési és felhasználási körülményeinek elemzése. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Tóth Henriett  Izzító kemencék - valósidejű mérésekre alapozott - számítógépes automatikus hőmérleg készítő rendszere. (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Varga László  Ércdarabosító üzem által okozott légszennyezés csökkentése. 
Zámoli Szabolcs  A Csepeli Fémmű Rt. Fémszalag üzletág villamos energia felhasználásának elemzése és a racionalizálási lehetőségek vizsgálata (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Mondl Lászlóné  (konzulens: Dr. Szűcs István) 
     
2001   
Fawzi Mohamed Elsaih  Reduction of NOx from gas-fired boiler by flue gas recirculation / Gőzkazán NOx emissziójának csökkentése füstgáz recirkulációval. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
Kalina Gábor  A PANNONCEM Rt. Hejőcsabai Gyára energiahordozó forgalmának elemzése, külön kitérve a klinker-őrlés energiaköltségének vizsgálatára. (konzulens: Dr. Mikó József) 
Kis András  Biomassza energetikai hasznosítása (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Tiborc Attila  AES-Tisza II Hőerőmű kazánjának légszennyezése (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Zubács Róbert  Nyersvaskeverő kemence falazat állapotának üzem közbeni ellenőrzése az élettartam növelése céljából. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
     
2002   
Csapó Gábor  Üvegipari olvasztási technológia korszerűsítésének lehetőségei a termék piacképességének fokozása érdekében. (konzulens: Dr. Mikó József) 
Csollák Csaba  Távfűtőrendszer energetikai elemzése (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Kélity Edina  Acélbetét melegedésének vizsgálata impulzustüzelés esetén. 
Kovács Ákos  Földgáz és biogáz tüzelésű kazán összehasonlító elemzése (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Krizsán Éva  A BorsodChem Rt. levegőtisztaság-védelmi helyzetének értékelése, javítása. 
Lénárt Ákos  A HOLCIM HUNGÁRIA CEMENTIPARI RT. levegőtisztaság-védelmi jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 
Marág Krisztián  Lengőkaros süllyesztékes kovácsolási technológia energetikai vonatkozásai (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Simarszki Gábor  Ipari gázégők károsanyag kibocsátása (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
     
2003   
Buczkó Tihamér  Kondenzációs és nem kondenzációs készülékek szerelésének és működésének összehasonlítása (konzulens: Dr. Mikó József) 
Farkas Sándor  Acél szélesszalag meleghengermű hevítő- és gépi berendezései karbantartásának optimalizálása (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Kalászi Ágnes   A sajóbábonyi kórház veszélyeshulladék-égető emissziójának értékelése. 
Kovács László  Alumínium profilok kisajtolási technológiájának fejlesztése, a hőkezelési energia felhasználás elemzése (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Macarie Szabolcs  Szinterelési technológia hatása a kerámia padlólapok tulajdonságaira – görgős kemence kialakítása és optimális működtetése (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Mihályfi Ferenc  Az Alföldi Kohászati és Gépipari Rt. energiafelhasználása (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Molnár Péter  Olajos hulladékok égetésére alkalmazott berendezés környezetvédelmi szempontú értékelése. 
Németh Ferenc  A hengerműi toló- és léptetőgerendás kemencék energetikai összehasonlítása. (tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Puskás Csaba  A csupaszfelületű rugó gyártástechnológiája és a hőkezelési folyamat energiaracionalizálása (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
     
2004   
Csehi Tibor  A fémes betétanyag minőségének hatása a villamos ívkemence technológiai paramétereire különös tekintettel a fajlagos energiafelhasználásra. 
Fábián István  Gépjármű alkatrészek diagnosztikája. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Fazekas Rita  A BorsodChem Rt. TDI üzletága által okozott légszennyezés csökkentése. 
Fekete Gábor  Kapcsolt energiatermelés gázmotorral. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Földi József  Nagy alumíniumoxid-tartalmú, csaptelep kerámiabetét égető alagútkemence telepítési és üzembehelyezési körülményeinek vizsgálata. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
Hudák Tibor Csaba  Miskolc Városi Közlekedési Részvénytársaság veszélyes hulladék kezelésének környezetvédelmi szempontú vizsgálata, pirolízis üzemű hulladékégető berendezés működésének értékelése. 
Jakab Péter  Alakított fa szerkezetek gyártásakor keletkező hulladék termikus hasznosítása. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Képes Szilvia  Légszennyezés csökkentése biomassza tüzeléssel. (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Orosz Enikő  A MIHŐ Kft. Fűtőművében elhelyezett HDK 12000 és HDK 2000 típusú gőzkazánok hőtechnikai vizsgálata. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
Szőllősi Katalin  Hulladékégetés légszennyezése (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Tóth Csaba  Cementgyártás vizsgálata. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Venter Krisztián  Kazánok és nyomástartó edények állapot felügyelete és energiamérlegük elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
     
2005   
Balázs Marianna  Műanyag hulladékok elégetésének hatása a légszennyezésre klinker égetésnél. (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Baranyai Viktor Zsolt  Timföldkalcináló forgódobos kemence vizsgálata. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
Barczi Balázs  Lemezbetétes illetve héjszerkezetes hőcserélők gyártási problémáinak elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Bratu József  A Berva Galván Kft energiaforgalmának elemzése, a technológiai energiaszükséglet figyelembevételével. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Buczkó Gábor  (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Fekete Gábor  (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szűcs István) 
Fucskó András  Betonitos formázókeverék alkalmazása nagynyomású présformázó gépen. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Németh Loránd  A Borsod Volán Rt. Autóbuszai füstgáz emissziójának vizsgálata. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
Makó István  A Dunaferr energiaforgalmának elemzése, a technológiai energiaszükséglet figyelembevételével. (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Mester Zsuzsanna  Faipari hulladékok energetikai hasznosításának légszennyező hatása. (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Nagy László  A húzási technológia vizsgálata. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Namesánszky Ákos  Téglaipari szárítók és égető kemencék hőveszteség csökkentési lehetőségeinek vizsgálata. (konzulens: Dr. Mikó József) 
Pesei György  Tűzállóanyag kiválasztása biomassza égető tűzterekhez. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Szarvas Beáta  Biomassza erőműi felhasználása. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Újvárosi Zsolt  Gömbgrafitos vasöntvények selejtokai, és gyártásuk energetikai háttere. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Üveges Patrik  (konzulens: Dr. Szűcs István) 
     
2006   
Antóny Gábor  Alacsonylégköri ózon képződésének elemzése az észak-magyarországi régióban. (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Árvai Kinga  Kompresszor meghajtó motorok károsanyag emissziója. (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Balázs Dénes  ÉMK Kft. hulladékégetőjének emisszió csökkentése. (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Balog Imre  (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád) 
Binda Attila  Holcim Hungária Rt. 2. sz. klinkerégető kemence légszennyezése. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
Eke Csaba  A békéscsaba szennyvíztisztító telep működése és értékelése. (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Farkas Gábor  A technológiai vízben oldott ásványok összetételének és mennyiségének hatása a téglagyártás során keletkező károsanyag kibocsátásra. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Hoskó Tamás  Autóbuszok légszennyező hatása. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
Katona Anikó  A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Fűtőmű Üzemében működő forróvíz kazánok által okozott légszennyezés vizsgálata. (konzulens: Gyulai László) 
Kovács Linda  A Tiszapalkonyai Hőerőmű levegőtisztaság-védelmi szempontú értékelése. (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Kertész Róbert  Csomagolóüveg-olvasztó kemence hőtani munkájának vizsgálata. (konzulens: Dr. Mikó József) 
Madaras Viktor  Lakossági és kommunális fűtési rendszerek légszennyezése. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Magyar Norbert  Alumínium ötvözetek hőkezelése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Matusz Dénes  Nyomásos öntőszerszám hőháztartásának optimalizálása, az olvasztási folyamat energetikai felülvizsgálata. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Nevelős Gábor  Cementgyártás porkibocsátásának vizsgálata. (konzulens: Dr. Szűcs István) 
Papp Gyula  A Miskolci Hőszolgáltató Kft. CO2 kibocsátásának elemzése. (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Smaus Novak Erika  Hűtőgép normálterének hő- és áramlástani vizsgálata. (konzulens: Gyulai László) 
Szabó Balázs  Szabályozott hőmérsékletvezetéssel gyártott acélok vizsgálata. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Szakács Balázs  Gázmotorok légszennyezése. (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Tolcsvai András  Alumínium öntöde energiafelhasználásának elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
Tóth Tamás  (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szűcs István) 
Valler Krisztina  Biogáz hasznosításának légszennyező hatása. (konzulens: Woperáné Dr. Serédi Ágnes) 
Varga Tibold András  A Borsodi Hőerőmű SO2 kibocsátásának csökkentése biomassza tüzeléssel. (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence) 
Winkler László  Erőműi kazán hatásfokának alakulása a biomassza nedvességtartalmának függvényében. (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné) 
     
2007   
Bálint Zsolt Olajipari légszennyező források káros anyag kibocsátásának csökkentése (konzulens: Gyulai László)
Dézsi Sándor A MOL Nyrt. Dunai Finomító szén-dioxid kibocsátási monitoring rendszereinek elemzése (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Kovács Kinga  A CO2 Kereskedelem és gyakorlati megvalósítása villamosenergia- és hőtermelésnél (konzulens: Woperáné dr. Serédi Ágnes)
Kőrösi Nóra  Fosszilis energiahordozó megtakarítás napkollektorokkal (konzulens: Woperáné dr. Serédi Ágnes)
Makó Ágnes A BC-erőmű Kft. Gázturbinái környezetvédelmi vizsgálata (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Milla Gergely Tüzelőanyag váltás hatásainak vizsgálata a Vértesi Erőműben (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Paulovics József Miskolc légszennyezettségének vizsgálata és a közlekedés kapcsolata (konzulens: Woperáné dr. Serédi Ágnes)
Szokoly Zsuzsa Szekunder alumínium gyártás környezeti hatásainak elemzése különös tekintettel a légszennyezőkre (konzulens: Gyulai László)
Urbán Erzsébet Tímea Erőművek légszennyező kibocsátásának összehasonlító elemzése (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
     
2008   
Bálint Gergely Alumínium olvasztó kemencéhez kapcsolódó rekuperátor energetikai elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád)
Hubi Gábor Léptetőgerendás izzítókemence hőtani viszonyainak elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Huszár Márton PUR hőszigeteléssel épített melegvíz távvezeték hővezteségének meghatározása. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Kis-Pál László  Cementáló hőkezelő berendezés üzembe helyezése és tesztelése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád)
Kovács Sándor A hőkezelésre használt kemence szerkezetének, működésének hőtani elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád)
Mekler Csaba Monotektikus rendszerek vizsgálata - a térfogati és felületi fázisátalakulások modellezése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Gyulai László)
Nagy Szilárd Lágy poliuretánok oldhatósági paramétareinek meghatározása, polimerizáció energetikájának számítása. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Gyulai László)
Naszrai Tamás Előmelegítő kemence hőtani viszonyainak elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád)
Pataki Dániel A nyomásos öntés energetikai viszonyainak elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Mikó József)
Szőke Tamás A vizsgált erőmű energiagazdálkodásának elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Woepráné dr. Serédi Ágnes)
Tarcsa Zoltán Gépjárműipari hőcserélő berendezések gyártástechnológiai és energetikai vizsgálata, az olajhűtők fejlesztésének lehetőségei (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Gyulai László)
Tóth Gábor Cement alapanyag és klinker őrlési vizsgálata. CO2 kibocsátás elemzése. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Tóth István Tömörített faanyag dinamikus mechanikai analízise. (ágazatos részfeladat, tanszéki konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
     
2009   
Dobó Zsolt Gőzkazán működési feltételeinek elemzése, hatásfoknövelési lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István)
Czilik Mercédesz A külfejtéses bánya szennyezőanyagkibocsájtásának elemzése (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Nagy Gábor Téglaégető kemence légköri emissziójának és fajlagos hőfelhasználásának vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István)
Nemes Alex Napenergia épületenergetikai célú hasznosítása (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Tóth Pál Ipari szennyvíziszap erőműi tüzelhetőségének vizsgálata (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
   
2010
Bán László Irodaház hőenergiaszükségletének biztosítása hőszivattyú- és napkollektoros rendszerrel (konzulens: Dr. Póliska Csaba)
Dezső András Épületek fűtési energiájának csökkentése az építő és szigetelő anyagok helyes megválasztásával (konzulens: Dr. Póliska Csaba)
Herédi János Az energiafelhasználás hatékonyabbá tételének lehetőségei a Tápiógyörei Téglagyárban (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Koós Tamás Szén és biomassza CFB kazánban történő együttégetési feltételeinek elemzése (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Köteles Tünde Az algyői nyomásfokozó kompresszortelepek vizsgálata (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Szűcs Renáta Betonidom szárító-éfgető kemence tervezése, vizsgálata (konzulens: Dr. Palotás Árpád)
Tóth Pál Szennyvíziszap együttégetésének hatása széntüzelésű kazán szilárd égetési melléktermékeire (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
2011
Bialkó Nikolett Biogáz gyártás jelentősége és hasznosítási lehetőségei (konzulens: Dr. Kapros Tibor)
Bene Veronika Szén biomassza tüzelőanyag keverékek összetételének optimalizálása (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Bogyó Attila Biomasszák eltüzelésekor keletkező hamuk vizsgálata (konzulens: Dr. Póliska Csaba, Winkler-Sátor László)
Boros Éva Biomassza alapú településenergetikai rendszer feltételeinek elemzése (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Czilik Mercédesz Nem veszélyes ipari hulladékok energetikai hasznosítása, brikettált minőségű termékek energetikai vizsgálata (konzulens: Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Kapros Tibor)
Dobó Zsolt Földgázláng villamos tulajdonságaira épülő levegőtényező szabályozási rendszer vizsgálata, tervezése, építése (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Erdélyi János A Miskolci Egyetem B/1. épületének hőenergia szükségletének meghatározása, különös tekinetettel a biomassza tüzelésre való átállás esetére (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Galambossy Andrea Hulladékból energia (konzulens: Dr. Nagy Géza)
Kósi Dávid A NEMAK Alumíniumöntöde Kft. Alumíniumolvasztó berendezései energiahatékonyságának vizsgálata (konzulens: Dr Koncz János)
Kovács Kinga A kapcsolt energiatermelés haszna az egri távhőszolgáltató példáján keresztül (konzulens: Dr. Gyulai László)
Landgráf Norbert Depóniagázzal történő hő és villamos energia előállítás (konzulens: Woperádé dr. Serédi Ágnes)
Márkuly Adrienn Táblaégető alagútkemence hőmérlegének elkészítése (konzulens: Dr. Póliska Csaba)
Márton Gábor Lemezkandalló tüzeléstechnikai paramétereinek és hatásfok növelésének vizsgálata (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Nácsa Gábor Barnamezőkről származó fás-szárú biomasszák energetikai hasznosítása (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Nagy Gábor Alternatív tüzelőanyagok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata a cementklinker gyártásában (konzulens: Dr. Szűcs István)
Nemes Alex Tiszaújváros távhőszolgáltatási rendszeréhez kapcsolódó alternatív hőtermelési lehetőségek (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné, Dr. Nagy Géza)
Rapi Richárd Kompresszorok hulladékhőjének hasznosítása (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Szatmáry László A Mátrai Erőműben alkalmazott tüzelőanyagok tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Takács Csaba NOx csökkentési lehetőségek erőműi kazánoknál (konzulens: Dr. Nemes László, Dr. Kapros Tibor)
Takács Tamás Biomassza felhasználása háztartási tüzelőberendezésben (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
2012
Márton Gábor Napkollektorok épületenergetikai célú hasznosításának lehetőségei (konzulens: Dr. Szűcs István)
Báthory Csongor Korszerű megújuló energia alapú hőtermelő rendszerek,  hőszivattyú (konzulens: Dr. Szűcs István)
Galvács Kitti Két magyarországi nagyváros légszennyezettségi állapotának vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István)
Herneczky Gábor Az NOx csökkentés gyakorlati megvalósítása a Mátrai Erőműben (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
Koós Tamás A távhőszolgáltatás kiterjesztésének- illetve a földgáz alapú hőtermelés biomassza tüzeléssel való kiváltási lehetőségeinek elemzése (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Márton Gábor Napkollektorok épületenergetikai célú hasznosításának lehetőségei (konzulens: Dr. Szűcs István)
Nagy Tamás A megújuló energiagordozók szerepe a kistelepülések hőenergia ellátásában (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné, Kovács Helga)
Répánszki Mónika Ipari szannyvíziszap fluid ágyas égetése (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence)
2013
Báthory Csongor Miskolc és térségének szmog vizsgálata, a légköri inverzió mérése (konzulens: Dr. Palotás Árpád Bence, Uramné Lantai Katalin)
Bialkó Nikolett Szennyvíziszap tüzeléstechnikai jellemzőinek meghatározása és energetikai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István, Márton Gábor)
Bobál Gábor Széntüzelésű erőművek légszennyezésének csökkentése (konzulens: Woperádé dr. Serédi Ágnes)
Bodnár Attila Gyógyszeripari desztillált víz hűtésére szolgáló hőcserélő berendezés vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István)
Campean Krisztina Öntött tűzálló idomok dermedési üregét lezáró tűzálló beton gáz- és vízáteresztő képességének vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István, Dr. Gyulai László)
Gere Péter Cellulóz-polimer kompozit hulladékból előállított másod tüzelőanyagok és hazai barnaszén tüzeléstechnikai paramétereinek összehasonlítása (konzulens: Dr. Szűcs István)
Kaló Mónika Továbbhasznosítási céllal gyártott szintézisgázok tisztítási lehetőségeinek vizsgáálata és elemzése (konzulens: Dr. Kállay András Arnold)
Takács Csaba Depóniagáz energetikai hasznosítása (konzulens: Woperádé dr. Serédi Ágnes)

2014
Arouche Ádám, BSc Barnaszén kísérleti elgázosítása, anyag- és hőmérlege (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné, Dobó Zsolt)
Balogh Adrienn, BSc Földgáztüzelésű, injektoros égővel működő kazánok hatásfokának vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István, Koós Tamás László)
Bratu Zoltán Ferenc, BSc Tüzelőanyag váláts gazdasági, műszaki és környezetvédelmi hatásának vizsgálata a háztartásokban (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Csontos Alexandra, BSc Napenergia hasznosítási lehetőségei a lakosság körében (konzulens: Dr. Kovács Helga)
Györki Tamás, BSc  A Mályi geotermikus forrás energetikai hasznosításának alternatív módjai (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Kovács Kinga, MSc Brazing termék hőkezelési paraméterének optimalizálása a Loi/Schmitz kemencén (konzulens: Dr. Póliska Csaba)
Márkuly Adrienn, MSc A magyarországi hő- és villamos energia ellátás jellemzői, energiastratégiai elvárásai a következő évtizedekre (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Vincze Boglárka, MSc Közintézmény épületenergetikai és fűtés korszerűsítésének lehetőségei (konzulens: Dr. Póliska Csaba, Dr. Kovács Helga)

2015
Gyimesi Adrienn, BSc Veszélyes és értékes fémek jelenlétének vizsgálata biomassza tüzelés során (konzulens: Dr. Kovács Helga)
Mata Alex Zoltán, BSc Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával (konzulens: Dr. Kovács Helga)
Olajos István, BSc Folyamatirányító információs rendszer tervezése a fűrésziparban (konzulens: Dr. Kovács Helga, Zsemberi Andor)
Rimóczi Roland, BSc Tűzállóanyag olvasztó ívkemencében alkalmazott oxidáló fej tartóssága növelési lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István, Csutak István)
Szalontai Norbert, BSc Tüzelőanyagváltás és hatásfokjavítás a Dorogi Erőmű Kft 3. számú kazánjában (konzulens: Dr. Póliska Csaba)
Sziklavári István, BSc Regeneratív égők acélipari és alumíniumipari alkalmazásának vizsgálata  (konzulens: Dr. Szűcs István)
Végh Norbert, BSc Elektromos ívkemencében gyártott tüzelőanyag olvadék oxidálási ciklusa közben létrejövő áramlástani folyamatok numerikus szimulációja (konzulens: Dr. Szűcs István, Nagy Csaba)
Balla János, MSc Kokszoló kemence hőtechnikai munkájának vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István)
Bondár Katalin, MSc Kandallókályha selejt okainak feltárása, szerkezetének korszerűsítése (konzulens: Dr. Szűcs István)
Fülepi Dezső, MSc Kereszttüzelésű üvegolvasztó kádkemence tüzelési rendszerének fejlesztése  (konzulens: Dr. Szűcs István)
Fróna László, MSc Bioolaj előállítása termoanalitikus hőbontással  (konzulens: Dr. Tóth Pál)
Tóth István Béla, MSc Hulladékégető forgódobos kemence tűzálló bélése tartósságának növelése (konzulens: Dr. Szűcs István)
2016
Hegyi József, BSc
Kiskartali Fruzsina Réka, BSc
Mentes Dóra, BSc
Györki Tamás
Kelemenné Simándi Anita
Kóródi Zoltán, MSc
Aczél Márton, MSc
Papp Artúr, MSc
Gyenizse Gábor, MSc
Kovács Ádám, MSc
2017
Csordás Bernadett, MSc
Olajos István, MSc
Oláh Beáta, MSc
Vincze Vivien, MSc
Végh Ádám, MSc
Bárdos Erika, MSc
Biomassza fűtésű kazánban kialakuló tapadványok vizsgálata (konzulens: Dr. Póliska Csaba)
Szilárdanyag tüzelésű kazán okozta légszennyezés csökkentési lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Dr. Szűcs István)
Biomassza szerepe az energiaszegénység mérséklésében  (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
A LEAN, mint minőségirányítási módszer (konzulens: Dr. Koncz János)
Knderföldi Biomassza Fűtőmű hamujának vizsgálata és hasznosítéási lehetőségei (konzulens: Dr. Póliska Csaba)
Az elszámolás változása az európai és magyar földgázpiacon, az átállás kihívásainak elemzése  (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Másodlagos pirolízistermékek viselkedésének vizsgálata oxigén tüzelés esetében (konzulens: Dr. Tóth Pál)
Kokszolói kamragáz alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata az ISD Dunaferr Zrt. Léptetőgerendás bugaizzító kemencéjében (konzulens: Dr. Szűcs István)
Welding of Superalloys (konzulens: Dr. Baumli Péter, Dr. Kaptay György)
A Robert Bosch and Body Systems generátorgyártás stratorelőgyártó során használt impregnáló kemence hőmérlegének felvétele (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Gépi látás és mesterséges intelligencia a megbízható és környezetbarát megújuló energiáért (konzulens: Dr. Tóth Pál, Garami Attila)
Energiairányítási rendszer megfelelőségének vizsgálata ISO 50001 szbvány szerint (konzulens: Dr. Szemmelveisz Tamásné)
Fém öntőformák hőkezelésére alkalmazott folyamatos üzemű kemence hőtani elemzése (konzulens: Dr. Póliska Csaba, Dr. Szűcs István)
Kétlépcsős, szén pirolízisére alkalmas berendezés és technológia fejlesztése (konzulens: Dr. Kállay András Arnold)
A paksi atomerőmű acél reaktortartályában végbemenő szemcsehatármenti fázisátalakulásának modellezése és összevetése a kísérleti adatokkal (konzulens: Dr. Kaptay György, Mekler Csaba, Dr. Póliska Csaba)
Biomassza melléktermék tüzelésének hatása a Kenderföldi Fűtőmű működési tulajdonságaira (konzulens: Dr. Póliska Csaba, Koós Tamás)